Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

 

Baggrund

Folkeskolelovens § 44, stk. 4 forpligter skolebestyrelsen til at udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel for skolens elever og ansatte.

Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel bliver det behandlet i henhold til bekendtgørelsen BEK 1951 om fremme af god orden i folkeskolen.

Ifølge bekendtgørelsen skal værdiregelsættet bidrage til at opfylde folkeskolens formål og angive retninger for god adfærd med fokus på trivsel og et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte.

Værdiregelsættet skal derfor ifølge bekendtgørelsen også indeholde en antimobbestrategi.

Et værdiregelsæt fungerer som en fælles platform og sætter samtidig retning på en række refleksioner, handlinger og prioriteringer i skolen.

Fordelene ved et værdiregelsæt er:

 • at aktørerne i og omkring skolen har kendskab til skolens vision
 • at aktørerne bliver bevidste om hvilke værdier, der skal være bærende i forhold til at nå visionen
 • at aktørerne får grundlag for at handle i overensstemmelse med skolens værdisæt, så aktiviteterne bringer skolen tættere på visionen.

Et værdiregelsæt bliver således den enkelte skoles helt særlige profil, særkende og fundament.

Definition af værdiregelsæt:
Værdier: Vores værdier er det, som fortæller os, hvad der er rigtig eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier udtrykkes i begreber og ord, der beskriver intentioner. Værdierne er det, som begrunder vores handlinger.

Værdiregelsæt: Er en fælles ramme for skolens aktører. Rammen giver et grundlag for refleksion over hvilken handling, der vil være mest hensigtsmæssig i en konkret situation. Værdiregelsættet forankrer værdierne i hverdagen gennem forskellige roller og ansvarsområder for elever, personale og forældre, gennem nogle konkrete regelsæt, fx samværsregler og ordensregler samt gennem en overordnet antimobbestrategi.

Målsætning for Skt. Klemensskolen
Skt. Klemensskolen vil fremme elevernes livsglæde og selvværd.

Vores skole skal kendetegnes ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere. Det er vort mål, at eleverne føler et ejerskab til skolen og derfor behandler den ordentligt.

Vi stræber efter et højt fagligt niveau i alle skolens fag. Vi vil bibringe hver enkelt elev de bedst mulige færdigheder uanset forkundskaber og social baggrund.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne:

 • bevarer nysgerrigheden og lysten til at lære
 • tænker og skaber løsninger
 • erfarer ved brug af alle sanser og kompetencer
 • eksperimenterer og går nye veje
 • tager ansvar i undervisningen
   

  Skolens hele dagligliv skal bygge på demokrati. Derfor arbejder vi med elevernes sociale kompetencer, så alle lærer at lytte til og respektere andre og at tage ansvar for sig selv og medansvar for fællesskabet.

Vi forventer engagerede forældre og medarbejdere, som alle er tydelige rollemodeller i børnenes hverdag. Endvidere forventer vi et tæt og fordomsfrit samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

Vi skal alle være ansvarlige over for skolens undervisningsmaterialer, inventar, bygninger og udeområder.

Trivsel på Skt. Klemensskolen
På Skt. Klemensskolen vægter vi, at alle såvel elever, forældre som personale trives.
Vi indgår i mange forskellige fællesskaber, som kræver aktiv deltagelse, respekt for og hensyntagen til hinanden.
Vi skal acceptere forskelligheder, vi skal hjælpe, støtte og være opmærksomme på hinanden og tale om problemerne i åbenhed.
Det betyder at vi skal:

 • vise respekt over for hinanden
 • tale pænt
 • være hjælpsomme, positive og være med til at løse konflikter
 • være opmærksomme på hinandens signaler og
 • give plads til humor

  Så vi kan føle
 • os værdsatte og accepteret
 • tryghed
 • selvværd
 • tillid og livsglæde

Vi arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende handlinger ved mistrivsel.

Se antimobbestrategi og Krise- og Sorgplan på skolens hjemmeside og Aula

Vi arbejder med dannelse, som foregår i skolen og i fritidslivet, og naturligvis også i hjemmet. Det betyder, at vi skal have fokus på:

 • børn og unges sociale og personlige kompetencer
 • hvordan vi som fagprofessionelle kan understøtte dannelsen af det hele menneske, som er en del af vores Vision: Et fællesskab, hvor det hele menneske og faglighed er i fokus
 • hvordan vi sætter fokus på de grundlæggende karaktertræk, der understøtter børnene læring, udvikling og trivsel som er: Vedholdenhed, Nysgerrighed, Mod og Medmenneskelighed.
 • hvordan vi arbejder med digital dannelse, så alle kan begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund

Værdiregelsættet vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 9. februar 2022, og gældende frem til 9. februar 2025

Dokumenter mediebibliotek