MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

Baggrund
Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Ifølge bekendtgørelsen skal værdiregelsættet bidrage til at opfylde folkeskolens formål og angive retninger for god adfærd med fokus på trivsel og et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte.

Værdiregelsættet skal derfor ifølge bekendtgørelsen også indeholde en antimobbestrategi.

Et værdiregelsæt fungerer som en fælles platform og sætter samtidig retning på en række refleksioner, handlinger og prioriteringer i skolen.

Fordelene ved et værdiregelsæt er:

 • at aktørerne i og omkring skolen har kendskab til skolens vision
 • at aktørerne bliver bevidste om hvilke værdier, der skal være bærende i forhold til at nå visionen
 • at aktørerne får grundlag for at handle i overensstemmelse med skolens værdisæt, så aktiviteterne bringer skolen tættere på visionen.


Et værdiregelsæt bliver således den enkelte skoles helt særlige profil, særkende og fundament.

Definition af værdiregelsæt:
Værdier: Vores værdier er det, som fortæller os, hvad der er rigtig eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier udtrykkes i begreber og ord, der beskriver intentioner. Værdierne er det, som begrunder vores handlinger. Værdiregelsæt: Er en fælles ramme for skolens aktører. Rammen giver et grundlag for refleksion over, hvilken handling, der vil være mest hensigtsmæssig i en konkret situation. Værdiregelsættet forankrer værdierne i hverdagen gennem forskellige roller og ansvarsområder for elever, personale og forældre, gennem nogle konkrete regelsæt, fx samværsregler og ordensregler samt gennem en overordnet antimobbestrategi.

Målsætning for Skt. Klemensskolen
Skt. Klemensskolen vil fremme elevernes livsglæde og selvværd.

Vores skole skal kendetegnes ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere. Det er vort mål, at eleverne føler et ejerskab til skolen og derfor behandler den ordentligt.

Vi stræber efter et højt fagligt niveau i alle skolens fag. Vi vil bibringe hver enkelt elev de bedst mulige færdigheder uanset forkundskaber og social baggrund.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

 • bevarer nysgerrigheden og lysten til at lære
 • tænker og skaber løsninger
 • erfarer ved brug af alle sanser og kompetencer
 • eksperimenterer og går nye veje
 • tager ansvar i undervisningen
   

Skolens hele dagligliv skal bygge på demokrati. Derfor arbejder vi med elevernes sociale kompetencer, så alle lærer at lytte til og respektere andre og at tage ansvar for sig selv og medansvar for fællesskabet.

Vi forventer engagerede forældre og medarbejdere, som alle er tydelige rollemodeller i børnenes hverdag. Endvidere forventer vi et tæt og fordomsfrit samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

Vedtaget på Skolebestyrelsesmødet 14. juni 2006.

Trivsel på Skt. Klemensskolen
På Skt. Klemensskolen vægter vi, at alle såvel elever, forældre som personale trives.
Vi indgår i mange forskellige fællesskaber, som kræver aktiv deltagelse, respekt for og hensyntagen til hinanden.
Vi skal acceptere forskelligheder, vi skal hjælpe, støtte og være opmærksomme på hinanden og tale om problemerne i åbenhed.
Vi er alle ansvarlige overfor skolens undervisningsmaterialer, inventar, bygninger og udeområder.

Det betyder at vi skal

 • vise respekt overfor hinanden,
 • tale pænt
 • være hjælpsomme, positive og være med til at løse konflikter,
 • være opmærksomme på hinandens signaler og
 • give plads til humor
 •  

Så vi kan føle

 • os værdsatte og accepteret, samt
 • tryghed,
 • selvværd,
 • tillid og
 • livsglæde
   

Vi arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende handlinger ved mistrivsel.

Værdiregelsæt vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 23.5.  2011

Se antimobbestrategi og sorgpolitik på skolens hjemmeside og på personaleintra.